Новости

kids read

Понедельник, 29 Апрель 2024   |   Прочитано 26 раз

"Бақ -берекем, құт мерекем әз Наурыз" апталығы барысында "Құлыншақ","Балғын бөбек" ортаңғы топтарында балалар ата мен әженің ауылына саяхат жасай отырып, жыл мезгілінің ерекшеліктерін сипаттап, ұлттық ойындар ойнап, киіз үймен танысып қайтты.

"Бақ -берекем, құтмерекемәзНаурыз" апталығыбарысында "Құлыншақ","Балғынбөбек" ортаңғытоптарындабалаларатаменәженіңауылынасаяхатжасайотырып, жылмезгілініңерекшеліктерінсипаттап, ұлттықойындаройнап, киізүйментанысыпқайтты.

Әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар