Вторник, 02 Июль 2019   |   Прочитано 447 раз

Отан жайлы жырлаған бүлдіршіндер.

Шиеліаудандықбілімбөлімінің «Айналайынбөбекжай-бақша» коммуналдықмемлекеттікқазыналықкәсіпорныАстанақаласындағы №24 «Айналайын» балабақшасыменөзаражелілікқарым-қатынасжасапкеледі. Бұлкезгедейінбірнешекездесуөткізгенбүлдіршіндербұлжолғыкездесуін «Қазақстантуғанөлкем, ұлыдалам » аттытақырыппенмәнерлепоқуғаарнады.БалабақшабүлдіршіндеріМ.Мақатаевтың «Отантуралы», М.Әміреұлының «Астана-арманқала», Қ.Аманжоловтың «Туғанжер», О.Асқардың «БіздіңЕлтаңба» өлеңдеріннақышынакелтіріпмәнерлепоқыпшықты. Екібалабақшаныңбүлдіршіндерідеүлкендайындықпенбейнекездесугеқатысты.КішкентайбүлдіршіндерөзОтаныныңүлкенпатриотыекенін, Қазақстанелінмақтантұтатынынөлеңшумақтарыарқылыжеткізебілді. Бұлжұмыстаржалғасынтабады.

 

Әлеуметтік желілерде бөлісуді ұмытпаңыздар